Cầu thủ Tiến Linh bất ngờ lấn sân sang MV ca nhạc, hành động như thế nào khiến fan phải trầm trồ?

by Admin

Tiến Linh gây chú ý khi xuất hiện trong MV “Why Not” của Trúc Nhân.

Tiến Linh gây chú ý khi xuất hiện trong MV “Why Not” của Trúc Nhân.

“).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_064e21”)){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_id_viewership=14263? =midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_064e21″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_064e21.player.on(“content_third_quý”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_064e21){/ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_064e21”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/nguyenship_tong_tai .php?id_news=1426312&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quý”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_064e21″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_064e21.player.on(“content_complete”, function(){ //Invoke “, function() GA là oad video if(v_videoviewership_log_zplayer_064e21){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_064e21”)){/ /Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/aj ax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1426312&id_cate=731&v_thiet_bi_ga”;pc&metric=completega”;pc document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_064e21″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_064e21.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA để tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_064e21){ // Tạo thẻ div để chứa link GA $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_videoviewership”); if ( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_064e21”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1426312&id_cate=731&v_thiet_” innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_064e21.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA để tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_064e21){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(” ” .insert Before(“#zplayer_064e21_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_064e21”))){ // Gọi liên kết ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_type_nguyen =731″; .innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_064e21.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA tải video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_064e21){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “.insert Before (“#zplayer_064e21_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_064e21”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_catevitation_type= =731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_2″click_prerollplayer). innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA tới tải video if(v_err_log_1zplayer_064e21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1426312&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_064e21.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_error2”); videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_2zplayer_064e21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_bug? ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_064e21. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_error3”); videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_064e21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_error_load_news=1426312_loadOR_news=14263&load_”video ERR_3 ; v_err_log_3zplayer_064e21.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_error4”); videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_4zplayer_064e21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_error_load_news=1426312_load_newsOR=1426312_load4_news E ; v_err_log_4zplayer_064e21.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_error5”); videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_064e21){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_bug? ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_064e21. innerHTML = ”; } }); videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_06_playlist_zplayer =6 (v_track_slow_playlist_zplayer_064e211){ // Gọi liên kết qua khung nội tuyến để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_second_load=1”}; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next”_ “).insertBefore(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next212 (v_track_slow_playlist_zplayer_064e212){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_playlist_next_2″; videozplayer_064e21.player.on(” track_slow_playlist_next_3″, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer _064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_213 = playlist_next213 (v_track_slow_playlist_zplayer_064e213){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_next_playlist”; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next21406 = playlist_next21406 (v_track_slow_playlist_21_4){ qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_play_load=}”; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next”_5” ).insertBefore(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_06_playlist_zplayer =6″playliste21506″ (v_track_slow_playlist_zplayer_064e215){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_play_load=5}”; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_ 6”); $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_06_playlist_zplayer =6 (v_track_slow_playlist_zplayer_064e216){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_play_load=}6); videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function() { console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_21706 = playlist_next21706 (v_track_slow_playlist_zplayer_064e217){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next .php?id_news=1426312&v_thiet_play_load=7}”; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_806playlist_next21 = playlist_next21806 (v_track_slow_playlist_zplayer_064e218){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_play_load=8}”; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_21906 = “playlist_next21906” (v_track_slow_playlist4){Call liên kết ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_play_track=}”; videozplayer_064e21.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist”_next); “”).insertBefore(“#zplayer_064e21_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_06_playlist_zplayer =06_playlist_zplayer = (v_track_slow_playlist_zplayer_064e2110){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426312&v_thiet_playlist_next_10”; videozplayer_064e21.player .on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_064e 21 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try_ currente4 = var v_time(); v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = XMLHttpRequest mới(); // Lấy url xhr.open(“NHẬN”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1426312~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQyNjMxMiIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”) “; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1426312_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outer_frame_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’,action_24h’:’device_24h’:’device_24h12 ‘impression’});” ; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_064e21″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_064e21”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_064e21”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_064e21_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_064e21_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị slide if ($(“#box_recommend_zplayer_064e21”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_064e21”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_064e21”, “swpier_container_zplayer_064e21″,”swiper_active_slide_zplayer_064e21”, “pagination-zplayer_064e21″,”wrapper_zplayer_064e21”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_064e21”, “prvVid_recommendzplayer_064e21”, “nxtVid_recommendzplayer_064e21”); $( “#box_recommend_zplayer_064e21”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_064e21 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_media_slow_waitinglow”{_waiting_waiting_waitinglow”); if(v) s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1426312&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_play;21_load;” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_064e21.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_064e21 = document.getElementById(“zplayer_064e21_ga_media_slow_dvevee4datalow”); s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.100wait(data.100wait) ); // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1426312&ma_slow=metadata&second_load=”+load_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_064e21. player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_064e21 = document.getElementById(‘zplayer_064e21_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer docGaPrerollerHTML_21= docGaPreroll_064e21){ ; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); /console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_2zplayer_064e 1 = document.getElementById(‘zplayer_064e21_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_064e21){ docGaOverlay_zplayer_064e21.innerHTML = ”; } event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_064e21.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON P’) OSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_064e21 = document.getElementById(‘zplayer_064e21_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_064e21){ docGaPostroll_zplayer_064e21.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_064e21.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_064e21.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_064e21 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_064e21_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Đánh giá post

Tin tức liên quan